4000 TV channels
Download TV Software. It's safe to install.
Safe to install software
Download TV Software. It's safe to install.
Number one rated software

Sunday, July 3, 2011

दायित्व

कुनै पनि व्यापार व्यवसाय (business) मा तिर्नु पर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्व (Liabilities) भनिन्छ । दायित्वलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ 

  1. स्थायी दायित्व   (Fixed Liabilities)
  2.  दीर्घकालीन दायित्व   (Long Term Liabilities)
  3.  चालु दायित्व   (Current Liabilities)

No comments:

Post a Comment