4000 TV channels
Download TV Software. It's safe to install.
Safe to install software
Download TV Software. It's safe to install.
Number one rated software

Sunday, July 3, 2011

सम्पत्ति

सम्पत्ति लाई English Language मा Assets भनिन्छ । यसलाई सामान्यतया दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । ती दुई प्रकारहरु :-
  • अचल सम्पत्ति   (Fixed Assets)
  •  चल सम्पत्ति    (Current Assets)

No comments:

Post a Comment