4000 TV channels
Download TV Software. It's safe to install.
Safe to install software
Download TV Software. It's safe to install.
Number one rated software

Sunday, July 21, 2013

सञ्चालक समितिको बैठक (नमुना)


श्री ............. ............................. ................ ...... ...............लि.
सञ्चालक समितिको बैठक

आज मिति २०.../.../.... का दिन यस .....   .........   ............. लिमिटेड को संचालक समितिका अध्यक्ष श्री ...................   ................... को अध्यक्षतामा संस्थाका अन्य पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा संचालक समितिको बैठक बसी विभिन्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय समेत गरियो । 

                 उपस्थिति :
                                                    पद                             दस्तखत
१. श्री ............... ................. अध्यक्ष
२. श्री ................ ................ उपाध्यक्ष
३. श्री ................ .................. सचिव
४. श्री .............. ................. कोषाध्यक्ष
५. श्री ................ ................ सदस्य
६. श्री .................. ............... सदस्य
७. श्री ................. ................. सदस्य

प्रस्तावहरु :
१. ............. .......                 .................              .....      गर्ने सम्बन्धमा ।
२. ...........................................................................................
३. विविध सम्बन्धमा ।

निर्णय नं.१ :
माथिको प्रस्ताव नं. १ उपर छलफल गर्दा  यस ...................ले .................... ............................................ .................................. गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं.२ :
माथिको प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा  .........................  .................................... .........  ............

निर्णय नं.३ :
माथिको प्रस्ताव नं. ३ उपर छलफल गर्दा  बाँकी विषयमा आगामि बैठकमा छलफल गर्ने गरी बैठक समापन गरियो ।