4000 TV channels
Download TV Software. It's safe to install.
Safe to install software
Download TV Software. It's safe to install.
Number one rated software

Tuesday, May 31, 2011

The Marketing research Process

बजा अनुसंधान प्रक्रिया:-
  • समस्याको पहिचान (Define the Problem)
  • तत्थ्याङ्क संकलन (Data Collection)
  • नमूना छनोट (Selection of Sampling Method)
  • संकलन तत्थ्यांकहरुको बिश्लेष्ण (Data Entry & Analysis)
  • बजेट र समय पावन्दीको निश्चित (Decide upon a Budget & a Time Frame)
  • अन्तिम प्रतिबेदन लेखन तथा प्रस्तुति (final Report Preparation & Presentation)
  • अनुसंधानबाट प्राप्त सुचानाको प्रचार/प्रसार (Dissemination of Information)

No comments:

Post a Comment