4000 TV channels
Download TV Software. It's safe to install.
Safe to install software
Download TV Software. It's safe to install.
Number one rated software

Friday, May 27, 2011

Co-operative

सामुहिक भावनाको विकास (develop) गरी व्यक्तिमा निहित योग्यता, सीप सक्षमतालाई समूहको हितका लागि उपयोग गरी आपसी आर्थिक (economy), सामजिक (social) तथा सास्कृतिक आवश्यकता (necessity) र आकांक्षा (aim) पूरा गर्नका लागि संगठित (organized) भई उद्देश्यमूलक (objective) क्रियाकलाप गर्नु नै वास्तवमा सहकारी हो।

No comments:

Post a Comment